Bòrd Comhairleachaidh

Tha am Bòrd Comhairleachaidh a' cur ri cruthachadh poileasaidh a thaobh sgoilearachd pròiseact an fhaclair. 'S iad buill a' Bhùird

Marace Dareau Marace Dareau, Neach-comhairle Deasachaidh. Bha i na Stiùiriche Deasachaidh air Dictionary of the Older Scottish Tongue (1931-2002) agus na neach-deasachaidh air Concise Scots Dictionary (1985). Bha i na Prìomh Neach-Deasachaidh air Scottish Language Dictionaries Ltd gu 2014. Bha i cuideachd na neach-deasachaidh air beag-fhaclair an Edinburgh Encyclopaedia of English Language and Linguistics (1994).

An Dr Charles Dillon An Dr Charles Dillon, Deasaiche Foclóir Stairiúil na Gaeilge/Faclair Eachdraidheil na Gaeilge aig Acadamaidh Rìoghail na h-Èireann bho 2016.  Tha PhD aige ann an tràth nuadh chànan agus litreachas na Gaeilge bho Oilthigh Ulaidh. A bharrachd air faclaireachd, tha ùidhean rannsachaidh aige ann an sgrùdaidhean làmh-sgrìobhainnean agus ann an traidisean litreachail agus cànanach na seachdamh agus na h-ochdamh linn deug.  Tha am Faclair a tha e a’ stiùireadh air an Historical Corpus of Irish 1600-1926 fhoillseachadh air-loidhne bho chionn ghoirid.
Dr Anthony Harvey Dr Anthony Harvey, Neach-deasachaidh Dictionary of Medieval Latin from Celtic Sources (DMLCS) aig Acadamaidh Rìoghail na h-Èireann. Thòisich e ag obair le DMLCS ann an 1985 agus ghabh e os làimh dreuchd an neach-deasachaidh ann an 1990. Tha PhD aige ann an cànanachas agus litearrachd Gàidhlig agus Breatannach sna tràth-Meadhan Aoisean bho Roinn Anglo-Saxon, Lochlannach agus Ceiltis Oilthigh Chambridge, far an do choisinn e MA. Tha farsaingeachd de theagasg agus de dh'fhoillsicheadh aige air na cuspairean sin. Bidh e cuideachd a' teagasg còmhradh Cuimris gu neo-fhoirmeil ann am Baile Àth-Cliath, agus tha e na Chathraiche air Comunn Clasaigeach na h-Èireann.
Andrew Hawke Andrew Hawke, Neach-deasachaidh Stiùireach Geiriadur Prifysgol Cymru (GPC) / Faclair na Cuimris aig Oilthigh na Cuimrigh.  An dèidh dha ceumnachadh bho Aberystwyth ann an Cànan agus Litreachas Cuimreach rinn e rannsachadh air faclair eachdraidheil Còrnach.  Thòisich e ag obair le GPC ann an 1983 na Chuidiche-deasachaidh agus an dèidh ùine ghoirid thòisich e air am Faclair a chur air coimpiutair agus siostam-clò fèin-gluasadach a leudachadh.  Tha a chuid ùidhean rannsachaidh air a bhith anns a’ mhòr chuid mu dheidhinn cànan nan Còrnach agus coimpiutaireachd anns na Staidearan Daonnda.  An-dràsta tha e na stiùiriche air pròiseict a bheir na siostaman bathair bog is cruaidh aig GPC chun nan slatan-tomhais as ùire ’s e aig an aon àm ag adhartachadh an dàrna deasachadh de GPC.
An t-Ollamh Uilleam MacIllIosa An t-Ollamh Uilleam MacGilI' Ìosa, Rannsaichear Urramach, Oilthigh Dhùn Èideann. Tha tòrr ùidhean rannsachaidh aige, a' gabhail a-steach Gàidhlig nam Meadhan Aoisean, Leabhar Deadhan Lios Mòir, agus Leabhraichean Clann Raghnaill air a bheil e ag obair an-dràsta. Tha ùidh aige cuideachd ann an dualchainntean na Gàidhlig agus bha pàirt mhòr aige ann an coileanadh agus foillseachadh an Survey of the Gaelic Dialects of Scotland, 1994-7. Bha e na Mhanaidsear air Dictionary of the Older Scottish Tongue eadar 1994 agus 2001, nuair a chaidh am pròiseact a thoirt gu buil.
Mark McConville Mark McConville . Is e eòlaiche ann an cànanachas agus coimpiùtaireachd a tha ann an Mark McConville. Fhuair e ceum PhD bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2006, agus bha e 'na neach-rannsachaidh Shoillse aig Oilthigh Ghlaschu bho 2010 gu 2015. Tha e an-dràsta ag obair mar mhanaidsear-phròiseict DhASG (Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig), agus e an sàs ann am pròiseact LEACAG (http://dasg.ac.uk/leacag).
An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh (Cathraiche), Iar-Prionnsabal agus Ceannard Cholaiste nan Ealain, Ollamh na Gàidhlig. Tha ùidhean rannsachaidh aige ann an caochlaideachd cànanachais ann an saoghal na Gàidhlig (rè ùine agus aig amannan sònraichte); dual-chainntean agus cànanachas eachdraidheil na Gàidhlig, gu sònraichte sgaradh Gàidhlig na h-Èireann agus Gàidhlig na h-Alba, agus nochdadh Gàidhlig na h-Alba; facladaireachd na Gàidhlig; ainmean-àite Gàidhlig; an coinneachadh cànanachais eadar Gàidhlig agus cànanan eile; agus gràmaran tràth Gàidhlig na h-Alba. Tha e na Stiùiriche den phròiseict Dàta Airson Stòras na Gàidhlig (DASG) ’s thathar a’ cur ri chèile corpas Fhaclair na Gàidhlig fo sgèith.
Professor Boyd Robertson An t-Ollamh Boyd Robasdan. Bha Boyd Robasdan na Phrionnsapal air Sabhal Mòr Ostaig OGE bho 2009 gu 2018. Tha ùidhean rannsachaidh aig Proifeasair Robasdan ann an Gàidhlig ann am foghlam, agus ann an leasachadh agus buaidh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Tha ùidh aige ann an dealbhadh cànain, agus tha e cuideachd an sàs ann am faclaireachd na Gàidhlig; cho-dheasaich e faclair Gàidhlig ùr, the Essential Gaelic Dictionary airson a dhol còmhla ris a' chùrsa Teach Yourself Gaelic (2003). Tha e ag obair air co-chruinneachadh de ghnàthasan-cainnte na Gàidhlig.