Sgioba a' Phròiseict

Lorna Pike, Co-òrdanaiche a' Phròiseict Lorna Pike, Stiùiriche Faclaireachd. Tha i sàr-eòlach air facladaireachd eachdraidheil agus bha i na neach-deasachaidh air Dictionary of the Older Scottish Tongue (1931-2002). B’ e a' chiad dreuchd a bh' aice ann am facladaireachd, neach-deasachaidh air an Concise Scots Dictionary (1985). Tha i cuideachd air a bhith na h-Àrd-Neach-deasachaidh pàirt-ùine air Scottish Language Dictionaries Ltd agus na h-Oifigear Rannsachaidh pàirt-ùine air Sgrùdadh Comasachd airson Institiùid Cànanan na h-Alba. Tha i na facladair làn-ùine agus tha i ag obair ri bunaite deasachaidh dhan fhaclair.
Sharon Arbuthnot Sharon Arbuthnot, Facladair Fo-thrèanadh. Cheumnaich Sharon Arbuthnot le urram as dèidh dhi crìoch a chur air cùrsa MA anns a’ Ghàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain. ’Sann aig an aon oilthigh a rinn i obair dotaireachd. Thar an deicheid a dh’fhalbh, chuir i seachad a’ mhòr-chuid dhen bheatha dhreuchdail aice ag obair mar neach-rannsachaidh agus neach-deasachaidh as leth an electronic Dictionary of the Irish Language (eDIL). Tha ùidhean rannschaidh sònraichte aice ann an stòir-fhacal nam meadhan-aoisean, làmh-sgrìobhainnean agus cànan an leigheis.
Alasdair Campbell Alasdair Caimbeul, Facladair Fo-thrèanadh . Thug Alasdair ceum MA (le urram) a-mach ann an Ceiltis is Eòlas Clasaigeach bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2000. Chuir e seachad beagan bhliadhnaichean ag obair mar neachd-naidheachd aig Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich agus an uair sin thòisich e ag obair air a cheann fhèin ann an 2005, an dà chuid mar neach-naidheachd agus eadar-theangair. Bha e an sàs ann an iomadach seòrsa eadar-theangachaidh thar nam bliadhnaichean, agus b’ ann bu mhotha dha duilleag Ghàidhlig an Albannaich a bha e a’ sgrìobhadh mar neach-naidheachd. Tha e an-dràsta fo thrèanadh mar fhacladair.
Marace Dareau, Neach-comhairle Deasachaidh Marace Dareau, Neach-comhairle Deasachaidh. Bha i na Stiùiriche Deasachaidh air Dictionary of the Older Scottish Tongue (1931-2002) agus na neach-deasachaidh air Concise Scots Dictionary (1985).

Bha i na Prìomh Neach-Deasachaidh air Scottish Language Dictionaries Ltd gu 2014. Bha i cuideachd na neach-deasachaidh air beag-fhaclair an Edinburgh Encyclopaedia of English Language and Linguistics (1994). Tha i na Neach-comhairle air faclaireachd dhan fhaclair.

An t-Ollamh Uilleam MacIllIosa An t-Ollamh Uilleam MacGilI' Ìosa, Rannsaichear Urramach, Oilthigh Dhùn Èideann. Tha tòrr ùidhean rannsachaidh aige, a' gabhail a-steach Gàidhlig nam Meadhan Aoisean, Leabhar Deadhan Lios Mòir, agus Leabhraichean Clann Raghnaill air a bheil e ag obair an-dràsta. Tha ùidh aige cuideachd ann an dualchainntean na Gàidhlig agus bha pàirt mhòr aige ann an coileanadh agus foillseachadh an Survey of the Gaelic Dialects of Scotland, 1994-7. Bha e na Mhanaidsear air Dictionary of the Older Scottish Tongue eadar 1994 agus 2001, nuair a chaidh am pròiseact a thoirt gu buil. Tha e na Neach-comhairle Cànain dhan fhaclair.
Ruaraidh Mac an t-Saoir Ruaraidh Mac an t-Saoir, Facladair Fo-thrèanadh. Rugadh agus thogadh Ruaraidh le Gàidhlig ann an Uibhist a Deas, agus cheumnaich e le MA (le urram) ann an Gàidhlig bho Oilthigh Ghlaschu ann an 2014, an uairsin ag obair aig DASG airson greis. Chuir e seachad 5 bliadhna aig Riaghaltas na h-Alba ann am poileasaidh is planadh na Gàidhlig, agus eadar-theangachadh. Tha ùidh sònraichte aige ann an ceòl agus òrain Ghàidhlig, a bharrachd air ainmean-àite, agus e air comataidh stiùiridh Ainmean-Àite na h-Alba. Tha e an-dràsta fo thrèanadh mar fhacladair.
Dr Martina Maher Dr Martina Maher, Tha ceum dotaireachd ann an Ceiltis aig Martina bho Oilthigh Ghlaschu. Tha ùidhean rannschaidh sònraichte aice ann an litreachas Gàidhlig nam meadhan-aoisean, gu seachd àraidh ann an sgeulachdan agus laoidhean na Fèinne, ann am breithneachadh teacsail, agus ann an deasachadh theacsaichean bho làmh-sgrìobhainnean. Cuide ris an Dr Eystein Thanisch, tha i na neach-rannsachaidh làmh-sgrìobhainnean airson Faclair na Gàidhlig.
Mark McConville Mark McConville . Is e eòlaiche ann an cànanachas agus coimpiùtaireachd a tha ann an Mark McConville. Fhuair e ceum PhD bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2006, agus bha e 'na neach-rannsachaidh Shoillse aig Oilthigh Ghlaschu bho 2010 gu 2015. Tha e an-dràsta ag obair mar mhanaidsear-phròiseict DhASG (Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig), agus e an sàs ann am pròiseact LEACAG (http://dasg.ac.uk/leacag). Tha Mark na Chomhairliche Siostaman dhan fhaclair.
Sharon Pearson Sharon Pearson, Manaidsear Pròiseict. Tha fiosrachadh farsainn aig Sharon mar mhanaidsear gnìomhachd, phròiseict agus loidhne agus mar rianaire acadaimigeach is tha i eòlach air a bhith ag obair san NHS, san raon saor- thoileach agus aig Oilthigh Dhùn Eìdeann.  Tha sgilean barraichte rianachd aice agus dìoghras airson foghlaim. Cheumnaich i bho chionn ghoirid bho Oilthigh Nottingham Trent/Comann Luchd-Rianachd Oilthighe le Teisteanas Iar-Cheumnach ann an Rianachd, Ruith agus Stiùireadh Àrd Fhoghlaim. Bha an fho-cheum aice ann an Eòlas Iapanais agus tha geur-ùidh aice ann an cànanan is tha i an-dràsta ag ionnsachadh Gàidhlig. Ghluais i a dh’fhuireach dhan Ghàidhealtachd bho chionn ghoirid..
Olga Szczesnowicz

Olga Szczesnowicz, Facladair fo-thrèanadh, Cheumnaich Ola le MA ann am Beurla agus Cànanachas bho Oilthigh Warsaw ann an 2001 agus an 2009 fhuair i MA ann an Ceiltis bho Oilthigh Ghlaschu far an robh i na Neach-taic Corpais aig DASG (Dachaigh Airson Stòras na Gàidhlig) bho 2008 gu 2018. An-dràsta tha i fo thrèanadh mar Fhacladair. 

Eystein Thanisch Dr Eystein Thanisch, Cheumnaich Eystein le ceum dotaireachd bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2015. Tha ùidhean rannsachaidh aige ann an litreachas nan làmh-sgrìobhainnean meadhan-aoiseach, gu h-àraidh ann an dèanamh ùghdarrais sgoileireil ann an eachdraidheachd. Bho chionn ghoirid, tha e air ùidh mhòr a ghabhail ann an lèigh-eòlas anns a’ Ghàidhealtachd sna Meadhan-Aoisean agus anns na Peutanaich. Cuide ris an Dr Martina Maher, ’s e neach-rannsachaidh làmh-sgrìobhainnean a th’ ann airson Faclair na Gàidhlig.